Misbrugspolitik for elever på
Ringkøbing-Skjern Produktionsskole

 

Formål:

Det er skolens formål med en misbrugspolitik for elever, at medvirke til:

 

 • at ingen af eleverne /kursisterne/aktiverede, via et misbrug, hindres i at tilegne sig de nødvendige kvalifikationer, som kræves for at påbegynde en uddannelse eller arbejde.

 
Skolens misbrugspolitik omfatter alle former for narkotika, alkohol, ludomani osv.
 
Det er skolens målsætning at misbrugspolitikken er tydelig og forståelig, og at der er taget højde for såvel det forebyggende og oplysende arbejde, som handlemuligheder hvis misbruget opstår.
 
Skolens holdning til alle former for narkotika og alkohol, er at indtagelsen af det indebærer stor sundhedsrisiko og dermed en øget risiko for:
 

 

 • svigtende arbejdspræstation og mulighed for at tilegne sig/ videregive ny viden.
 • ulykker på værkstederne
 • afhængighed såvel fysisk/psykisk og økonomisk.
 • økonomisk kriminalitet.
 • Sygdom og dårlig livskvalitet

 

Skolens regler for narkotika/rusmidler er:
 

 

 • På Produktionsskolen er det strengt forbudt at ved påvirket af, bruge, besidde eller sælge/videregive alle former for narkotiske stoffer.
 • Ved salg af narkotika bortvises eleven, og skolen foretager en politianmeldelse

 

Skolens regler for alkohol.

 

 

 • Det er strengt forbudt at være påvirket, indtage og opbevare alkohol på produktionsskolen.
 • Ved særlige festlige lejligheder kan der fra forstanderen gives dispensation til at nyde alkohol.
 • Hvis der gives en dispensation, skal alle elever under 18 år have en skriftelig tilladelse med fra forældrene. Forstanderen udsender brev til forældrene inden.

 
Det er et krav at ansatte og elever aktivt griber ind, hvis en person møder påvirket eller indtager rusmidler på skolen. Den aktive indgriben kan være at kontakte værkstedslederen eller forstanderen.
 
 

 

Forebyggelse:


Det er skolens mål at være aktiv i forebyggelsen af misbrug bl.a. ved:
 

 • synliggørelse og åbenhed omkring skolens misbrugspolitik.
 • oplysning om misbrug, konsekvenserne og behandlingsmulighederne.
 • deltagelse i SSP samarbejdet.
 • opfange signaler og indsætte den nødvendige hjælp, for at undgå at misbruget udvikler sig og påvirker den pågældendes livskvalitet
   

For at nå disse mål vil:

 

 • indholdet i misbrugspolitikken blive diskuteret jævnligt på lærermøder, bestyrelsesmøder, deltagerrådsmøder samt fællesmøder med eleverne.
 • misbrugspolitikken være udlagt på skolens hjemmeside, ligesom den indgår i skolens virksomhedsplan.
 • der hvert år blive afholdt forskellige arrangementer med misbrug som tema.
 • en af skolens lærere deltage i ssp samarbejdet.
 • de ansatte via kurser/temadage tilegne sig større viden om signaler om misbrug og hvilke behandlingsmuligheder der findes.
 • forstanderen eller vejlederen være forpligtiget til afholde bekymringssamtaler, så snart der er mistanke om misbrug.

 
 

Handlemuligheder når misbruget er konstateret:

 
Hvis en elev møder påvirket af stoffer eller alkohol vil vedkommende blive hjemsendt uden løn. Derefter vil der blive afholdt en samtale mellem elev, forstander, værkstedsleder og evt. forældre, hvor det diskuteres om eleven fremover skal gå på skolen og hvilke behandlingsmuligheder der kan iværksættes.
 
Ved indskrivning på skolen underskriver eleven en aftale om at overholde skolens misbrugspolitik, og at skolen ved mistanke om misbrug kan bede SSP om at foretage en urinprøve.
 
Hvis en elev indtager, sælger eller videregiver stoffer eller alkohol på skolen, medfører det øjeblikkelig bortvisning og politianmeldelse.
Efterfølgende orienteres ssp+ udvalget og kommunen. For produktionsskoleelever kontaktes uu vejlederen.
 
Hvis eleven er under 18 år, eller over 18 år og hjemmeboende, vil der i begge ovenstående tilfælde ske en henvendelse til forældre.
 
Målet er i alle tilfælde, at få den unge ud af misbruget, så livskvaliteten forbedres og muligheden for at gennemføre en uddannelse eller passe et arbejde.