Antimobbepolitik

 

Enkelt sagt:

På Ringkøbing-Skjern Produktionsskole skal alle elever og medarbejdere være glade for at komme hver dag. Det er skolens mål, at skabe god trivsel og undgå alle former for mobning. Undersøgelser viser, at børn og unges indlæringsevne og evnen til social læring nedsættes, hvis de ikke føler sig accepterede og sikre/trygge. Det er derfor vigtigt, at alle hjælper til med at skabe et miljø, hvor man kan være og lære.
 

Derfor:

Ringkøbing-Skjern Produktionsskole er erklæret mobbefri zone. Vi accepterer ikke nedværdigende omtale af andre, ligesom vi ikke finder os i kønsdiskrimination, racisme og anden diskriminerende adfærd. Alle har ret til en god oplevelse på vores skole, og ingen skal finde sig i at blive generet af andre.
Hvorfor og hvordan:
Trivsel danner grundlag for elevernes lyst til at lære og for medarbejdernes arbejdsglæde. Det er et fælles ansvar for medarbejdere og elever at sikre et klima, som giver lyst til at være på skolen og til at deltage aktivt i faglige og sociale aktiviteter.
Elevernes trivsel hænger sammen med, om de indgår i sunde sociale relationer, finder kammerater og venskaber, og har det godt med lærerne. Betegnel­sen mobning bruges, når der er tale om en gruppes eller en enkelt persons systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en anden person på et sted, hvor denne person er nødt til at være.

Det er hensigten, at hverdagen skal være præget af en bevidst anti-mobbekultur. Som en del af indsatsen bibringes eleverne viden om, hvad mobning er – og forståelse for, hvorfor det er så vigtigt at have en mobbefri hverdag. Der arbejdes med initiativer og aktiviteter, som gavner kammeratskabet og ud­vikler fællesska­bet.

Der arbejdes desuden med at sikre at elever, der ikke trives, opdages og hjælpes. I udvik­lingen af elevernes sociale kompetencer arbejder de bl.a. med at anerkende hinandens forskel­ligheder, og de styrkes i selv at forebygge og håndtere konflik­ter med fredelige midler. Eleverne gives også mulighed for at udvikle og diskutere holdninger og selv vedtage sociale spilleregler for skoleforløbet, fordi indflydelse medfører an­svarsfølelse og forankring i fæl­lesskabet.

Ledelsen orienteres altid ved konstateret mobning. Efter vurdering kan forældre også informeres. På skolen er der en handlingsplan som sikrer, at der i tilfælde at mobning ydes hjælp til både de mobbede, mob­­­­­berne og fællesskabet. Der kan evt. indhentes hjælp udefra.

Skolens ledelse tilser, at skolens vedtagne antimobningspolitik er synlig og opdateret, og at eleverne og medarbejderne engageres i ajourføringen af den. Eleverne kan gen­nem elevrådet tage antimobbepolitikken op overfor le­delsen.
Hovedvægten er lagt på en forebyggende indsats, hvor der arbejdes med værdier, normer, regler og holdninger, men også en konkret indsats, hvis en elev bliver mobbet.

 

Mål for trivsels- og antimobbepolitik:

 

 • At elever og medarbejdere oplever et positivt lærings- og arbejdsmiljø.
 • At alle gensidigt anerkender og respekterer hinanden som mennesker.
 • At forskelligheder opleves som potentialer og ressourcer.
 • At alle erkender, at de en del af fællesskabet og tager hensyn til hinanden.
 • At ingen udsættes for mobning i skolen og at ethvert tilløb til mobning standses.
 • At det er et fælles ansvar for ledelse, lærere, forældre og elever, at ingen bliver mobbet.

 


Handleplan for at fremme trivsel og forebyggelse af mobning:
Skolens lærere arbejder løbende med det sociale miljø
 
 • Trivsels- og samværspolitik tages efter behov op i dagligdagen. Der skal være få og positivt formulerede udsagn.
 • Lærerne er opmærksomme på trivslen på værkstederne, og trivsel er et fast punkt på teammøderne.
 • Den enkelte elevs og klassens trivsel er et fast punkt ved elevsamtaler.
 • Teamene omkring de enkelte elever gør sig overvejelser om og planlægger, hvordan de vil arbejde med elevernes personlige og sociale kompetencer og værkstedets trivsel.
 • Hvis der er begyndende trivselsproblemer i en gruppe, gennemgår teamet/læreren handlemuligheder og lægger en strategi for arbejdet med gruppen. Ledelsen orienteres.
 • På skolen findes en samling/oversigt over anvendeligt materiale til brug for arbejdet med trivsel og mobning. Materialesamlingen er opbygget med baggrund i et materiale fra DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) ”42 veje til bedre trivsel”. I nogle klasser arbejdes med materialet ”Trin for trin”.

 

Elevernes rolle i arbejdet med trivsel

 

 • Eleverne skal deltage aktivt i overholdelse af trivsels- og samværspolitik.
 • Når en elev oplever eller opdager, at andre udsættes for mobning eller forfølgelse, skal eleven informere en af sine lærere.
 • Elevrådet skal efter behov tage emnet ”Trivsel og mobning” op på møder.
 • Elevrådene tager undervisningsmiljøvurderingen op.
 • Elevrådet tager skolens samværs- og trivselspolitik op på mindst en gang årligt.

 

 

 

 

Ledelsens og andre aktørers rolle i arbejdet med trivsel


Skolens ledelse forpligter sig til at sætte arbejdet med de ansattes og elevernes sociale trivsel på dagsordenen i skolens pædagogiske praksis. Skolens ledelse følger op på resultaterne fra skolens arbejde med undersøgelser, evalueringer og handleplaner
 
 

Handleplan i tilfælde af mobning


På Ringkøbing-Skjern Produktionsskole accepteres mobning ikke. Hvis mobning konstateres, skal der straks gribes ind, og indsatsen skal pågå, indtil der er skabt en løsning for den elev, der har været udsat for mobning. Indsatsen tager sit udgangspunkt i følgende:
 • Det er lærerteamets ansvar at gribe ind og gennemføre en samtale med den unge, der bliver mobbet, således at omfanget bliver afdækket.
 • Lærerteamet tager hurtigst muligt en grundig samtale med de øvrige implicerede parter.
 • Lærerteamet tager evt. kontakt til forældrene til de implicerede parter, således at disse får medansvar for at stoppe mobningen.
 • Lærerteamet er gensidigt ansvarlige for at arbejde med den samlede klasse om problemet.
 • Skolens ledelse skal orienteres og eventuelt inddrages. Handleplan og strategi fremlægges og diskuteres.